Komuna e Gjilanit
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

Çdo kandidat (aplikues) për pozitat e lartcekura duhet t’i kompletoj dhe dorëzoj dokumentacionin e domosdoshëm (foto kopje) si vijon :
  1. Dëshmi të kualifikimit shkollorë në fotokopje e nëse kandidati e ka kryer shkollimin jashtë Republikës së Kosovës diploma duhet të jetë e nostrifikuar në MASHT.
  2. Dëshmi mbi përvojën e punës nëse kanë përvojë pune,
  3. Dokumentin e identifikimit
  4. Certifikatën mbi trajnimet e kryera
  5. Letër motivues me CV
  6. Aplikantët duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës.
  Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në arkivin qendror të Komunës së Gjilanit, përkatësisht në Qendrën për Shërbim të Qytetarëve Afati i aplikimit është 8 ditë, nga dita e publikimit të shpalljes publike t në  Web faqen komunale dhe tabelën e shpalljeve.  “Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç parashihet në nenin 11 të Ligjin mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”. Në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë mbi bazën e kritereve të konkursit përmes emailit (shëno emailin në aplikacion). Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen. Intervista do të mbahet me gojë. Orari i punës për të gjitha pozitat është i plotë 40 orë në javë Në bazë të kërkesave të njësive përkatëse buxhetore në rast të mos rikthimit të shërbyesve civilë në punë  të cilët gjenden në pezullim parandalues, punëdhënësi sipas vlerësimit të tij e mbi bazën e kësaj shpallje mund ti vazhdoj Marrëveshjet për shërbime të veçanta edhe për një  periudhë të caktuar kohore.
Shikime 466
Kategoria Të tjera
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Gjilan
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob