Dogana e Kosovës
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurrim: Dogana e Kosovës me rastin e publikimit të këtij konkursi, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në  Republikën e Kosovës. Komunitetet jo shumicë dhe pjestarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin civil të Republikës së Kosovës. Marrja dhe dorëzimi i  Aplikacioneve: bëhet në Doganën e Kosovës (objekti në Veternik), kati II,  Zyra Nr.27. Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin: Ligji Nr. 03/L – 149 Për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Rregullore Nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit ne web-faqen  e Doganës së Kosovës dhe në njërën nga gazetat ditore, duke filluar nga data 14.09.2017, deri më datën 28.09.2017, që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet qe arrin pas këtij afati dhe ato të pakompletuar nuk do të shqyrtohen fare. Aplikacionit i bashkëngjiten CV-ja standarde, kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilin konkurrojnë. Vetëm kandidatet e përzgjedhur ne listën e shkurtër /ngushtë  do te kontaktohen. “Dogana e Kosovës, me qëllim të afirmimit të barazisë gjinore, inkurajon dhe mirëpret aplikimin e pjesëtarëve të të dyja gjinive, për të vënë në shërbim potencialet e tyre individuale në funksion të zhvillimit institucional dhe shoqëror, dhe gjithashtu, inkurajon të gjithë pjesëtarët e grupeve etnike minoritare të aplikojnë” Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni Zyrën e Burimeve Njerëzore në tel: 038 540 807, prej orës 8:00 -16:00. Kërkesa për punësim CV – Dogana e Kosovës – Zbrit (Download)
Kompania Dogana e Kosovës
Shikime 1856
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob