Dogana e Kosovës
4 Pozita të lira
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Konkurs i jashtëm

Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit te Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës publikon konkurs të jashtëm për plotësimin e pozitave të lira në Drejtorinë e Shërbimeve të Përbashkëta, si më poshtë:

Drejtoria: Shërbimet e Përbashkëta

Departamenti: Teknologjisë Informative

Sektori: Rrjeta Siguri dhe Infrastrukturë 05.4.1

Titulli i vendit të punës: Administrator i TI-së për Siguri

Nr. i referencës së pozitës së punës: TIK290/JP00030692

Përgjegjësi mbikëqyrëse: Po

Grada e vendit të punës: koeficienti 7(shtatë)

Kohëzgjatja e emërimit: Pa afat (duke përfshirë periudhën e punës provuese një (1) vjeçare)

Numri i pozitës së kërkuar: 1 (një) pozitë e karrierës

Raporton tek:Udhëheqësi i Sektorit Rrjeta, Siguri dhe Infrastrukturë

Vendndodhja: Prishtinë

Detyrat e kryesore:

1. Zhvillon, përditëson dhe zbaton politikat dhe procedurat për sigurinë e sistemeve të TI-së;

2. Instalon, administron dhe mirëmban softuerët dhe harduerët e sigurisë, duke përfshirë, por jo kufizuar, ‘firewall-ët’, antiviruset dhe sistemet për menaxhimin e “patch-ave”;

3. Kujdeset për konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e infrastrukturës së TI-së dhe informatave, duke zbatuar praktika të mira;

4. Mbron sistemet kundër qasjes së paautorizuar, modifikimit dhe/ose shkatërrimit;

5. Kryen vlerësime të cenueshmërisë dhe të skanimeve të rrjetit;

6. Kryen monitorime të trafikut të rrjetit për aktivitete të pazakonta;

7. Analizon dhe vendosë mekanizmat e sigurisë në sisteme;

8. Zhvillon, përditëson dhe zbaton protokollet për vazhdimësinë e punës/biznesit dhe të rimëkëmbjes pas fatkeqësive;

9. Kryen auditime të sigurisë dhe bën rekomandime të politikave;

10. Menaxhon me projektet e kategorisë kapitale dhe kategorisë mallra dhe shërbime, që ndërlidhen me këtë pozitë;

11. Kryen detyra të tjera të deleguara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejt.

 

Shkollimi i kërkuar:

1. Kualifikim universitar nga shkencat kompjuterike, informatikë dhe të ngjashme;

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:
 • Përvojë pune tri (3) vite-e nevojshme;
 • Njohës i mirë i Windows Client/Server dhe Microsoft Office-e nevojshme;
 • Njohës i mirë i ‘firewall-ëve’, antiviruseve dhe sistemeve për menaxhimin e ” patch-ave ” – e nevojshme;
 • Njohuri e mirë e njërës nga gjuhët zyrtare-e nevojshme.
    Drejtoria: Shërbimet e Përbashkëta Departamenti: Teknologjisë Informative Sektori: Rrjeta Siguri dhe Infrastrukturë 05.4.1 Titulli i vendit të punës: Administrator i Sistemeve Nr. i referencës së pozitës së punës: TIK180/JP00030693 Përgjegjësi mbikëqyrëse: Jo Grada e vendit të punës: koeficienti 7 (shtatë) Kohëzgjatja e emërimit: Pa afat (duke përfshirë periudhën e punës provuese një (1) vjeçare) Numri i pozitës së kërkuar: 1 (një) pozitë e karrierës Raporton tek: Udhëheqësi i Sektorit Rrjeta, Siguri dhe Infrastrukturë Vendndodhja: Prishtinë Detyrat e kryesore: 1. Zhvillon, përditëson dhe zbaton politikat dhe procedurat që kanë të bëjnë me infrastrukturën dhe përkrahjen teknike në Doganën e Kosovës; 2. Zhvillon, administron dhe mirëmban infrastrukturën e TI-së në ambientet e fizike dhe të virtualizuara bashkë me aplikacionet përkatëse; 3. Dizajnon, instalon, administron dhe mirëmban infrastrukturën e përkrahjes teknike dhe sistemin e E-mailave; 4. Kryen monitorimin e përditshëm të sistemeve, duke verifikuar integritetin dhe disponueshmërinë e të gjithë harduerëve, softuerëve, proceseve kryesore, dhe shqyrton regjistrat (‘logs’) e sistemeve dhe aplikacioneve; 5. Kontribuon në ruajtjen e standardeve të sistemeve; 6. Kujdeset që infrastruktura e TI-së, përkrahja teknike dhe aplikacionet përkatëse të jenë të disponueshme dhe funksionale vazhdimisht; 7. Menaxhon me sistemin e tiketave të “helpdesk-ut”. 8. Vendos përditësimet e softuerëve dhe ‘patch-ave’ nëpërmjet SCCM apo të ngjashme; 9. Përgatit specifikimet teknike, buxhetin e përafërt të nevojshëm, dhe arsyetimet përkatëse për projektet e infrastrukturës së TI-së; 10. Kryen detyra të tjera të deleguara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejt. Shkollimi i kërkuar: 1. Kualifikim universitar nga shkencat kompjuterike, informatikë dhe të ngjashme. Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:
 • Përvojë pune tri (3) vite-e nevojshme;
 • Njohës i mirë i teknologjisë Windows Client/Server dhe Microsoft Office-e nevojshme;
 • Njohës i mirë VMWare ESX/vSphere, ose në teknologji të tjera për virtualizim-e nevojshme;
 • Njohuri e mirë e njërës nga gjuhët zyrtare-e nevojshme.
    Drejtoria: Shërbimet e Përbashkëta Departamenti: Teknologjisë Informative Sektori: Rrjeta Siguri dhe Infrastrukturë 05.4.1 Titulli i vendit të punës: Specialist i TI – Databaza Nr. i referencës së pozitës së punës: TIK470/JP00030695 Grada e vendit të punës: koeficienti 6 (gjashtë) Kohëzgjatja e emërimit: Pa afat (duke përfshirë periudhën e punës provuese një (1) vjeçare) Numri i pozitës së kërkuar: 1 (një) pozitë e karrierës Raporton tek: Administratori i Databazës G7 Vendndodhja: Prishtinë Detyrat e kryesore: 1. Zhvillon, përditëson dhe zbaton politikat dhe procedurat që kanë të bëjnë me përkrahjen teknike në Doganën e Kosovës; 2. Dizajnon, instalon, administron dhe mirëmban infrastrukturën e përkrahjes teknike, përfshirë të gjitha Data bazat (SQL Server, Access) dhe Aplikacionet (Windows dhe Web + IIS) si dhe Web faqen e Doganës dhe Intranetin; 3. Menaxhon dhe mirëmban sigurinë e qasjeve në aplikacione dhe databaza, përdoruesit dhe privilegjet e tyre. Vendosë mekanizmat e sigurisë në pajisjet fundore të TI-së; 4. Përditësimet e nevojshme në Databaza dhe Aplikacione. Vendos përditësimet e softuerëve dhe “patch-ave”; 5. Përkrahja teknike për instalimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve harduerë dhe softuerë të nevojshëm në të gjitha lokacionet e Doganës së Kosovës dhe eliminimin e problemeve që shfaqen me to; 6. Vlerëson nevojat e organizatës dhe bën rekomandime për zhvillimin e databazave dhe aplikacioneve. Ofron këshilla teknike dhe rekomandime në lidhje me zhvillimet dhe mundësitë e reja të aplikimit të teknologjisë; 7. Diagnostikon dhe zgjidh çështjet teknike që lidhen me gabimet e zakonshme të përdoruesve; 8. Kujdeset që infrastruktura e përkrahjes teknike të jetë e disponueshme dhe funksionale vazhdimisht; 9. Menaxhon me sistemin e tiketave të “helpdesk-ut”; 10. Kryen detyra të tjera të deleguara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejt. Shkollimi i kërkuar: 1. Kualifikim universitar nga shkencat kompjuterike, informatikë dhe të ngjashme. Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:
 • Përvojë pune dy (2) vite-e nevojshme;
 • Njohuri të mira të TI në fushën e sistemeve (Windoës Server/Client, IIS), aplikacioneve (Ueb, Windows applications, MS Access/Excel) dhe databazave (SQL Server, Access), Microsoft Office-e nevojshme;
 • Të posedojë aftësi për të identifikuar, analizuar dhe zgjidhur probleme të zakonshme të harduerit dhe softuerit-e nevojshme­;
 • Njohuri e mirë e njërës nga gjuhët zyrtare-e nevojshme.
    Drejtoria: Shërbimet e Përbashkëta Departamenti: Teknologjisë Informative Sektori: Rrjeta Siguri dhe Infrastrukturë 05.4.1 Titulli i vendit të punës: Specialist i TI-së-Rrjeta Nr. i referencës së pozitës së punës: TIK470/JP00030696 Grada e vendit të punës: koeficienti 6 (gjashtë) Kohëzgjatja e emërimit: Pa afat (duke përfshirë periudhën e punës provuese një (1) vjeçare) Numri i pozitës së kërkuar: 1 (një) pozitë e karrierës Raporton tek: Administratori i Rrjetit G7 Vendndodhja: Prishtinë Detyrat e kryesore: 1. Zhvillon, përditëson dhe zbaton politikat dhe procedurat që kanë të bëjnë me përkrahjen teknike në    Doganën e Kosovës; 2. Ndihmon ne Instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve  te rrjetit LAN/WAN dhe eliminimin e problemeve ne rrjete dhe sisteme; 3. Ndihmon ne organizimin dhe mirëmban strukturën e objekteve  të Active Direcoty dhe postës elektronike; 4. Ndihmon në administrimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës se rrjetit; 5. Dokumenton dhe raporton ndryshimet e ndërmarra në rrjeta dhe sisteme te TIK; 6. Vendosë mekanizmat e sigurisë në pajisjet fundore të TI-së; 7. Kujdeset që infrastruktura e përkrahjes teknike të jetë e disponueshme dhe funksionale vazhdimisht; 8. Menaxhon me sistemin e tiketave të “helpdesk-ut”; 9. Vendos përditësimet e softuerëve dhe “patch-ave”; 10. Diagnostikon dhe zgjidh çështjet teknike që lidhen gabimet e zakonshme të përdoruesve; 11. Kryen detyra të tjera të deleguara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejt. Shkollimi i kërkuar: 1. Kualifikim universitar nga shkencat kompjuterike, informatikë, inxhinieri dhe të ngjashme. Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:
 • Përvojë pune dy (2)-e nevojshme;
 • Njohuri të mirë të Windows Client/Server, Microsoft Office-e nevojshme;
 • Njohuri e mirë e njërës nga gjuhët zyrtare-e nevojshme.
 Si të Aplikoni

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurrim: Dogana e Kosovës me rastin e publikimit të këtij konkursi, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në  Republikën e Kosovës. Komunitetet jo shumicë dhe pjestarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin civil të Republikës së Kosovës. Marrja dhe dorëzimi i  Aplikacioneve: bëhet në Doganën e Kosovës (objekti në Veternik), kati II,  Zyra Nr.27. Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin: Ligji Nr. 03/L – 149 Për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Rregullore Nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit ne web-faqen  e Doganës së Kosovës dhe në njërën nga gazetat ditore, duke filluar nga data 14.09.2017, deri më datën 28.09.2017, që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet qe arrin pas këtij afati dhe ato të pakompletuar nuk do të shqyrtohen fare. Aplikacionit i bashkëngjiten CV-ja standarde, kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilin konkurrojnë. Vetëm kandidatet e përzgjedhur ne listën e shkurtër /ngushtë  do te kontaktohen. “Dogana e Kosovës, me qëllim të afirmimit të barazisë gjinore, inkurajon dhe mirëpret aplikimin e pjesëtarëve të të dyja gjinive, për të vënë në shërbim potencialet e tyre individuale në funksion të zhvillimit institucional dhe shoqëror, dhe gjithashtu, inkurajon të gjithë pjesëtarët e grupeve etnike minoritare të aplikojnë” Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni Zyrën e Burimeve Njerëzore në tel: 038 540 807, prej orës 8:00 -16:00. Kërkesa për punësim CV – Dogana e Kosovës – Zbrit (Download)
Kompania Dogana e Kosovës
Shikime 1499
Skadon 2 ditë
Orari Full-Time
Lokacioni Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob