Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës
Zyrtar për arkiv
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Ne baze to nenit 11 te Ligjit Nr.03/L-149 per Sherbimin Civil te Kosoves, si dhe nenit 3 dhe 4 te Rregullores Nr.02,f2010 Per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil te Kosoves, Agjencia Shteterore e Arkivave te Kosoves shpalle Konkurs per kete pozite:

KONKURS
Titulli i postit (1) Nje Pozite:  Zyrtar per Arkiv 1 AK/150
Departamenti: Departamenti i Arkivave Nderkomunale dhe i Inspekcionit
Nr. i References: ASHAK- DANK1-123
Kategoria funksionale: Niveli Profesional
Pozite e karrieres: Akt Emerim pa afat te Caktuar
Periudha provuese: 12 muaj
Vendi i Punes: ANK – Gjilan
Raporton tek: Drejtori i ANK Gjilan
Koeficienti: 6

Qellimi i punes dhe Rezultatet:
Rregullimi dhe pergatitja e lendes arkivore si dhe dokumentacionit arkivor.

Detvrat kryesore:
Detyra 1:Rregullon dhe perpunon fondet dhe koleksionet sipas struktures organizative;
Detyra 2:Harton listat e brendshme:
Detyra 3:Bene organizimin e lendes arkivore;
Detyra 4:Ndihmon arkivistin ne vendosjen e te dhenave ne kompjuter, si dhe vendosjen e tiketave te kutive arkivore;
Detyra 5:Zbaton normat nderkombetare sipas standardeve ISAD (G). etj.
Detyra 6:Kryen edhe pune sipas akteve dhe normave juridike te Agjencise Shteterore te Arkivave te Kosoves;
Detyra 7:Kryen punet dhe detyra tjera te punes sipas urdhrit te 1) Drejtorit te departamentit.

Aftesite:
I. Njohuri te mira te punes me kompjuter, me aplikim to programeve, Microsoft Word. Excel, Power Point, Access;
2. Aftesi per permbushjen e puneve to veshtira, puneve te afatizuara dhe pune ekipore etj;
Eksperienca: Kandidatet me diplome Universitare pa pervoje pune, ndersa ata me Shkolle te Larte 2(dy) vite pervoje pane.

Kualifikimi: Fakulteti i shkencave shoqerore drejtimi i Historise, Juridik ose Ekonomik ose Shkolla e Larte nga drejtimi Histori. Juridik ose Ekonomik.Si të Aplikoni

Marrja dhe dorezimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren ne Ndertesen e Agjencise Shteterore te Arkivave te Kosoves ne adresen – Rr.”clirimi” nr.25 (Lagja e Spitalit perballe EULEX-it) – Zyra nr. 22 dhe 18 ose ne adresen elektronike, www.asha-ks.net Numri kontaktues 038-512- 599 prej 8.00-15.00 Aplikacionet e derguara me poste, te cilat mbajne vulen postare mbi dergesen e bere diten e fundit te afatit per aplikim, do te konsiderohen te vlefshme dhe do merren ne shqyrtim nese arrin brenda 4 ditesh, aplikacionet qe arrijne pas ketij afati dhe ato te pakompletuara nuk do te shqyrtohen fare. Aplikacionit i bashkengjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, pervojen dhe dokumentacionet e tjera te nevojshme, qe kerkohen per vendin e punes per te cilin konkuroni. Kandidatet te cilet do te jene te perzgjedhur ne listen e ngushte dhe te ftuar ne interviste, domosdo duhet t’i sjellin ne shikim dokumentet origjinale. “Sherbimi Civil i Kosoves ofron mundesi te barabarta te punesimit per te gjithe shtetasit e Kosoves dhe mirepret aplikacionet nga te gjithe personat e gjinise mashkullore dhe femerore nga te gjitha komunitetet ne Kosove” “Komuniteti jo shumice dhe pjesetaret e tyre kane te drejte per perfaqesim te drejte dhe proporcional ne organet e sherbimit civil to administrates publike, qendrore dhe lokale”, sic specifikohet ne nenin 11 paragrafi 3 i Ligjit nr. 03/L-149 Per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves.
Shikime 618
Skadon 1 ditë
Orari Full-Time
Lokacioni Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob