Trafiku Urban Prishtinë
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

INFORMATË PËR PROCEDURËN E KONKURIMIT Kandidatët për këto pozita duhet t’i dorëzojnë provat e mëposhtme: - CV-në, - Dëshmi mbi kualifikimin shkollor. - Letër motivimi, - Dëshminë mbi përvojën e punës, - Certifikatën që nuk është nën hetime dhe - Certifikatën e shtetësisë së Kosovës. Data e shpalljes së Konkursit: 24.08.2017 deri me dt.25.09.2017 Aplikacionet merren dhe dorëzohen në adresën NPK “Trafiku Urban”, Rr.”Tahir Zajmi”, p. n.-Prishtinë, ose personalisht në objektin e ndërmarrjes. Në aplikacion duhet te ceket qartë titulli i vendit te punës dhe dokumentet e bashkangjitura aplikacionit duhet te jenë kopje dhe nuk kthehen. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë kalendarike nga dita e shpalljes. Informatat shtesë mund të sigurohen përmes numrit të telefonit: 044 340 923.
Kompania Trafiku Urban Prishtinë
Shikime 467
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob