Administrata Tatimore e Kosovës
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet mund të merren në Drejtorinë e Përgjithshme te Administratës Tatimore të Kosovës, e cila gjendet në adresën: Këndi i rrugëve ”Bill Klinton” dhe “Dëshmorët e Kombit” p.n. në Prishtinë ose në web-faqen e Administratës Tatimore të Kosovës: www.atk-ks.org tek rubrika e punësimit. Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas Shpalljes për rekrutim dorëzohen në Drejtorinë e Përgjithshme të ATK-së- në Prishtinë ne Zyrën e Burimeve Njerëzore. Aplikacionit duhet bashkëngjitur të dhënat biografike për përvojën paraprake dhe të gjitha kopjet e kualifikimeve (diplomave, certifikatave të trajnimeve, dëshmi të njohjes së gjuhëve të huaja dhe përdorimit të kompjuterit). Vetëm aplikacionet zyrtare të Administratës Tatimore do të pranohen. Njoftimi do të jeë i hapur për dorëzimin e aplikacioneve 15 ditë nga dita e publikimit, nga data 05.09.2017 deri me datë 19.09.2017. Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi te barabarta te punësimit për te gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga te gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga te gjitha Komunitetet ne Kosove. "Komunitet jo- shumicë dhe pjesëtaret e tyre kane te drejte për përfaqësim te drejte dhe proporcional ne organet e shërbimit civil te administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet ne nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës”. Kerkesat e derguara pas dates se fundit nuk do te pranohen. Kerkesat e pakompletuara mund te refuzohen. Per shkak te numrit te madh te kerkesave te pranuara, vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do te kontaktohen. Per informata shtesë mund te kontaktoni ne numrin e tel. 038/200 34 706 .
Shikime 403
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob