Ministria e Punëve të Brendshme
Zjarrfikës / Vushtrri dhe Viti
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Në mbështetje të Ligjit Nr.03/L-212 i Punes,   Udhëzimit Administrativ Nr.14/2011 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, si dhe  Udhëzimin  Administrativ  (MPMS)  Nr.05/2014  për  ndryshimin  dhe  plotësimin  e Udhëzimit  Administrativ  Nr.14/2011  për  rregullimin  e  procedurave  për  themelimin  e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Agjencia e Menaxhimit Emergjent shpallë:

KONKURS

për plotësimin e vendit të punës

I.

Pozita:                                       Zjarrfikës / Vushtrri

Nr. i references:                          AME-REK-03/17

Numri i vendeve të punës:                     1 (një)

Koeficenti/ Paga:                                                     484.61

Orari i punes:                             I plotë

Vendi:                                      Vushtrrisë

Raporton tek:  Komandanti i BZ-së, Zëvendës komandantit, Udhëheqësi i ndërrimit

II.

Pozita:                                       Zjarrfikës / Viti

Nr. i references:                         AME-REK-04/17

Numri i vendeve të punës:                   1 (një)

Koeficenti:                                                   5.5

Orari i punes:                             I plotë

Vendi:                                      Vitisë

Raporton tek: Komandanti i BZ-së, Zëvendës komandantit, Udhëheqësi i ndërrimit.

Detyrat dhe përgjegjësit kryesore
 1. Merr pjesë në intervenimet për fikjen e zjarrit dhe intervenime të tjera
 2. Kujdeset për pajisje dhe mjetet e përdoruara gjatë intervenimit
 3. Kujdeset për ruajtjen e pasurisë gjatë intervenimit kur nuk është pronari i pranishëm
 4. Rregullisht vijon trajnimet (ushtrimet e caktuara)
 5. Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pajisjes dhe mjeteve kolektive dhe personale
 6. Kryen dhe respekton të gjitha urdhëresat e udhëheqësit të ndërrimit, komandantit ose zëvendësit, përveç atyre urdhëresave të cilat do të ishin vepër kundërvajtës ose penale
 7. I kryen edhe detyrat tjera në lëmin profesional
  Shkollimi dhe përvoja e kërkuar
 • Diploma e shkollës se mesme (e obligueshme).
 • Të jetë nën moshën 30 vjeçare (e obligueshme).
 • Të ketë aftësi psiko-fizike për të kryer aktivitetet e zjarrfikës, Çertifikata Mjekësorë (e obligueshme).
 • Patent shoferi kategoria “C” (e dëshirueshme ka përparësi
 • Të mos jetë i ndjekur penalisht dëshmi nga Gjykata Kompetente (e obligueshme)
 • Se paku një (1) vite përvojë pune (e dëshirueshme).
  Kohëzgjatja e emërimit Konform Ligjit të Punës  Nr.03/L-212. Periudha provuese gjashtë (6) muaj. Data e mbylljes se konkursit Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga data e publikimit, duke filluar nga data 07.07.2017 deri me datën 27.07.2017, në ora 16:00.Si të Aplikoni

Mënyra e aplikimit: Formularët për aplikim mund të merren në recepcion të AME-së, ose të tërhiqen nga web faqja e AME-së, ku është bërë edhe shpallja e konkursit, në adresën me. ame.rks-gov.net dhe dorëzohen në Zyrën e Burimeve Njerëzore, ose nëpërmjet postës elektronike (erton.beka@rks-gov.net) dhe postës, në adresën: Zyra e Burimeve Njerëzore, Rr. Dëshmorët e Gollakut p.n Prishtinë/Hajvali, çdo ditë punë nga ora 08:00 -16:00. Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni me Erton Beka, nr. tel. 038-200 19-761. Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit për kualifikim, dëshmi mbi përvojën e punës dhe dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkohen për vendin e punës. Kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim, në afat ligjor, nga personeli i Burimeve Njerëzore. Agjencia e Menaxhimit Emergjent ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.  Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë, duhet të sjellin për shikim (konfirmim) të gjitha dokumentet origjinale. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të mbylljes së shpalljes nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuar do të refuzohen.
Shikime 133
Kategoria Të tjera
Skadon Skadon: SOT
Orari Full-Time
Lokacioni Vushtrri
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob