Këshilli Prokurorial i Kosovës
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

Konkursi i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në Ueb faqe zartare të Prokurorit të Shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data e publikimit më 14. 07. 2017 gjer më datën 28. 07.2017 si ditë e mbylljes së konkursit.

Kushtet e pjesmarrjes në konkurs:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të drejtave civile dhe politike, të kenë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për pozitën përkatëse. Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore, te të gjitha komuniteteve. Paraqitja e kërkesave: Formulari për aplikim mund të merret në recepcionin e ndërtesës te Prokurori i Shtetit adresa: Rruga:“Luan Haradinaj“ p.n. apo mund të printohen nga www.psh-ks.net apo www.rks- psh.org, Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 gjer në ora 16:00, në Divizionin e Burimeve Njerëzore,  kati i 7 – të, Zyra Nr. 702, Prishtinë, Kosovë; Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 18874 dhe 038 / 200 18871 prej orës 08:00 – 16:00. Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit të kërkuar:
  1. Dëshminë e kualifikimit shkollor, të vërtetuar te noteri,
  2. Dëshmi mbi përvojën e punës, Vertetimi dhe kontrata e punës,
  3. Dy – rekomandime ( nëse keni ).
  4. Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla).
  5. Dokumentin e identifikimit – letërnjoftimi i fotokopjuar,
  6. Certifikata që nuk jeni nën hetime.
  Data e mbajtjes së testit me shkrim dhe intervistës, për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e parapara sipas këtij konkursi, do të publikohen vetëm në ueb faqen zyrtare të: Prokurorit të Shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Shikime 362
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Temporary
Lokacioni Ferizaj, Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob