Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë
Një pedagog/e shkolle
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, nr. 04/L-032, neni 2 paragrafi 4.1 Udhëzimin Administrativ Nr 34/2014 Funksionimi i shërbimit pedagogjik –psikologjik në shkolla dhe nenit,  neni 9 Udhëzimit Administrativ 06/2015 për Normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimin Administrativ Nr 26/2013 Zgjedhja e nëpunësve për ofrimin e shërbimeve profesionale në institucione edukative – arsimore parauniversitare.  Udhëzimit Administrativ 23/2013 për Qendrat Burimore dhe kërkesës nr 3/7-2128 të Qendrës Burimore, Divizioni për Arsim me Nevoja të Veçanta, Shpall;

KONKURS

Për vendin e lirë të punës në Qendrën Burimore për mësim dhe këshillim “Nënë Tereza” në Prizren:

 

Një pedagog/e shkolle 

PUNËT DHE DETYRAT E PEDAGOGUT/ES
 • Mban lidhje me ekipin profesional të shkollës.
 • Mbështet mësimdhënësit në realizimin e planprogramit.
 • Merr pjesë në hartimin e PIA.
 • Bashkëpunon me stafin dhe mësimdhënësit.
 • Merr pjesë në takimet me prindër.
 • Merr pjesë në vlerësimin nxënësve në QB.
 • Kontrollon dhe vlerëson planprogramet e hartuar nga mësimdhënësit.
 • Këshillon dhe ndihmon mësimdhënësit në situata te ndryshme.
 • Mban dosje për sjelljet edukative të nxënësve.
 • Mban dosje pedagogjike për mësimdhënës.
 • Këshillon mësimdhënësit në hartimin e planeve të përshtatshme për nxënës.
 • I raporton drejtorit për vëzhgimet, monitorimet, mentorimet pedagogjike me mësimdhënës.
 • Bashkëpunon me mësuesit udhëtues.
 • Merr pjesë në takimet me ekipin bërthamë të Qendrave Burimore.
 • Merr pjesë në monitorime të planifikuara të qendrës së bashku me drejtorin.
 • Kryen detyra tjera të caktuara nga drejtori.
  KUALIFIKIMI PËR PEDAGOG/E
 • Fakulteti Filozofik – Dega e Pedagogjisë Master, përkatësisht Fakulteti i Edukimit studime katërvjeçare në Degën e Pedagogjisë
 • Fakulteti i Filozofik – Dega e Pedagogjisë.
  Dëshmi shtesë për fazën e paraseleksionimit: Certifikata të trajnimeve të akredituara nga MAShT, gjegjësisht vetëm ato që konsiderohen relevante për vendin e punes sipas konkursit. Dëshmi e përvojës së punes në institucione arsimore ( vetëm kontrata apo vërtetimi nga punëdhënësi që përcakton qartë kohëzgjatjen e marrëdhënies së punës) Njohja e gjuhës së shenjave e dëshirueshme. KUSHTET E KONKURSIT Kushtet dhe kriteret për zgjedhjen e kandidatëve për mësimdhënës – Përzgjedhja e kandidatëve bëhet duke u bazuar në kriteret e Ligjeve që e rregullojnë fushën e arsimit: Ligji për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës, nr. 04/L-032, Udhëzimit Administrativ Nr 34/2014 Funksionimi i shërbimit pedagogjik –psikologjik në shkolla dhe  Udhëzimit Administrativ të MASHT nr. 06/2015 për normativ mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm. Sqarim shtesë: – Informatat e dhëna në aplikacion konsiderohen të vlefshme vetëm nëse dëshmohen me dokumente, – Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet t’i kenë të nostrifikuara dokumentet në MASHT, Në intervistë ftohen kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit sipas Udhëzimit Administrativ Nr 34/2014 Funksionimi i shërbimit pedagogjik –psikologjik në shkolla dhe Udhëzimit Administrativ të MASHT nr. 06/2015 për normativ mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm.Si të Aplikoni

AFATI DHE MËNYRA E APLIKIMIT Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik. Formulari i aplikimit i plotësuar ( merret në Qendër Burimore). Dokumenti personal ( letërnjoftim ose pasaporte). Diploma e kualifikimit (ose certifikatë) certifikata në vend të diplomës duhet të jetë e noterizuar. Dëshmi që nuk është nën hetime. Kandidatët dokumentet duhet ti dorëzojnë në Qendrën Burimore përkatëse ku konkurrojnë (Nënë Tereza - Prizren). Aplikacionet e pakompletuara nuk shqyrtohen.
Shikime 297
Kategoria Edukim
Skadon 3 ditë
Orari Full-Time
Lokacioni Prizren
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob