Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

Mënyra e aplikimit: Formulari për aplikim mund të merret në recepcion, në ndërtesën e Qeverisë së Republikës së Kosovës (rruga Nëna Terezë p.n.). Formularin zyrtar për aplikim mund ta gjeni edhe në web faqen: www. kryeministri-ks.net. Aplikacionit duhet ti bashkangjiten dokumentet përcjellëse: Formulari i plotësuar i aplikimit, dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale, dëshminë e përvojës së punës, Certifikatë (dëshminë) që s’është nën hetime dhe dy referenca. Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet e Kosovës”. Komuniteti jo - shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin11, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovë. Kërkesat mund të dorëzohen në zyrën e Sekretariatit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, kati –II (minus dy), Ndërtesa e Qeverisë, ose me postë. Për informata shtesë mund të telefononi në: 038 200 15 608. Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm. Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.   Kandidati/ja i/e përzgjedhur do ti nënshtrohet procedurave për verifikimin e sigurisë, të parapara në nenin 19 të Ligjit Nr. 03/L-050 mbi themelimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës.   Afati i konkursit është i hapur 15 ditë nga data e publikimit në shtypin ditor (prej datës 07 Qershor 2017  deri më datën 21 Qershor 2017 në ora 16:00).
Shikime 431
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob