NPK Trafiku Urban
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

INFORMATË PËR PROCEDURËN E KONKURIMIT Kandidatët për drejtor në Bordin e drejtorëve të NPK, duhet t’i dorëzojnë provat e mëposhtme: -CV-në, - Letër motivimi,
  • Deklaratën nën betim (formular, i cili plotësohet në momentin e dorëzimit të dokumentacionit),
  • Dëshminë mbi përvojën e punës,
  • Certifikatën që nuk është nën hetime dhe
  • Certifikatën e shtetësisë së Kosovës.
  Aplikuesi duhet të përgatisë deklaratën nën betim, në të cilin deklaron se ai/ajo i përmbush kushtet e kualifikimit; pavarësinë dhe përgatitjen profesionale. Çdo përgënjeshtrim material, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca, ose ndryshim material nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër përmendur, do të rezultojë me diskualifikimin e menjëhershëm. Aplikacionet merren dhe dorëzohen në adresën NPK “Trafiku Urban”, Rr.”Tahir Zajmi”, p. n.-Prishtinë, ose personalisht në objektin e ndërmarrjes. Në aplikacion duhet te ceket qartë titulli i vendit te punës dhe dokumentet e bashkangjitura aplikacionit duhet te jenë kopje dhe nuk kthehen. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë kalendarike nga dita e shpalljes. Informatat shtesë mund të sigurohen përmes numrit të telefonit: 044 340 923.
Kompania NPK Trafiku Urban
Shikime 463
Kategoria Menaxhment
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob